Privacy beleid en Algemene voorwaarden

Privacy beleid

Stijlimpuls Fotografie (Staakakker 3, 5275 AL Den Dungen, bij KVK geregistreerd onder nummer 17244922) respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Graag informeren wij je hier zo transparant en duidelijk mogelijk over.

Stijlimpuls Fotografie verwerkt twee verschillende soorten gegevens:

 • Persoonsgegevens
 • Bijzondere persoonsgegevens

Persoonsgegevens

VAN WIE VERZAMELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Klanten
 • Mensen die interesse tonen in onze producten of diensten
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

WELKE GEGEVENS WORDEN ER VERZAMELD?

Het kan hier gaan om:

 • Voor- en achternamen
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen

WAAROM WORDEN ER PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Persoonsgegevens worden om verschillende redenen verzameld:

 • Om een relatie met je aan te kunnen gaan en te onderhouden
 • Om een overeenkomst met je te kunnen sluiten
 • Om aan de verplichting die de wet/belastingdienst stelt te voldoen
 • Om bestelde producten op het juiste adres te leveren
 • Om fraude of oplichting te voorkomen
 • Voor marketing- en promotiedoeleinden
 • Voor archiefdoeleinden

 

HOE LANG WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?
Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk voor de bovenstaande doeleinden. In praktijk is dit voor onbepaalde tijd omdat we je bijvoorbeeld graag per e-mail op de hoogte houden van alle ontwikkelingen, en je wellicht over een paar jaar nog een mooie afdruk aan de muur wilt bestellen.

We houden deze gegevens graag up-to-date en bewaren deze gegevens alleen als jij dit goed vindt. Dus heb je een wijziging of wil je de gegevens laten verwijderen meldt het aan: angelique@stijlimpulsfotografie.nl.

 

WAAR WORDEN DEZE GEGEVENS OPGESLAGEN

Persoonsgegevens worden op verschillende plekken opgeslagen:

 • Computer
 • NAS (server) in eigen beheer
 • Back-up Nas (server) in eigen beheer
 • CRM Systeem

Daarnaast kunnen gegevens in jouw belang, doorgestuurd worden aan leveranciers of andere betrokken derden zoals:

 • Accountant, om je een factuur te kunnen sturen
 • Leveranciers van albums of wanddecoratie, om je je bestelde producten te kunnen leveren

 

HOE WORDEN DEZE GEGEVENS BESCHERMD?
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door en in het belang van Stijlimpuls Fotografie en worden nooit aan derden overgedragen als de reden hiervoor niet in jouw belang is. Ook zien wij erop toe dat deze gegevens beveiligd zijn met een wachtwoord en nooit zonder toestemming door derden kunnen worden ingezien.

Daarnaast wordt er met iedere leverancier een bewerkingsovereenkomst gesloten zodat er duidelijke afspraken bestaan en jouw gegevens ook door hen nooit voor andere doeleinden zullen worden gebruikt.

Bijzondere persoonsgegevens

Naast persoonsgegevens worden er ook zogenaamde bijzondere persoonsgegevens opgeslagen. Dit zijn gegevens die meer over jou zeggen dan alleen je naam, telefoonnummer of adresgegevens.

 

VAN WIE VERZAMELEN WIJ BIJZONDERE PERSOONS GEGEVENS?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Klanten
 • Mensen die intresse tonen in onze producten of diensten
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

 

WELKE BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS WORDEN ER VERZAMELD?

Het kan gaan om:

 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Huwelijkse staat
 • Gezinssamenstelling
 • Foto’s
 • Informatie over de eerder afgenomen producten of diensten, of de producten of diensten waar eerder interesse in is getoond

 

WAAROM WORDEN ER BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Bijzondere persoonsgegevens worden om verschillende redenen verzameld:

 • Om aan de voorwaarden van de gesloten overeenkomst te kunnen voldoen
 • Om je producten af te laten drukken
 • In het gerechtvaardigd belang van Stijlimpuls Fotografie om een artistiek portfolio op te kunnen tonen op de website.
 • In het gerechtvaardigde belang van marketingdoeleinden zoals advertenties, folders en social media. Voor het verkopen van de diensten en producten van Stijlimpuls Fotografie.
 • Voor archiefdoeleinden

 

HOE LANG WORDEN DEZE BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?

Bijzondere persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk voor de bovenstaande doeleinden. Niet-geleverde foto’s worden 4 weken bewaard. Geleverde foto’s worden 5 jaar bewaard. Foto’s die gebruikt worden voor portfolio en/of marketingdoeleinden worden voor onbepaalde tijd bewaard.

We bewaren je foto’s 5 jaar zodat je ook over een aantal jaar nog een mooie afdruk aan de muur kunt bestellen, of de foto’s nogmaals op kunt vragen wanneer je ze kwijt bent.

Andere gegevens zoals leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling en huwelijkse staat worden voor onbepaalde tijd bewaard, omdat we je graag op de hoogte houden met eventuele relevante en interessante informatie voor jou.

We houden deze gegevens graag up-to-date en bewaren deze gegevens alleen als jij dit goed vindt (m.u.v. foto’s, omdat hierop ook copyright rust). Dus heb je een wijziging of wil je de gegevens laten verwijderen meldt het aan: angelique@stijlimpulsfotografie.nl.

 

WAAR WORDEN DE GEGEVENS OPGESLAGEN?
DIGITALE FOTO’S

Digitale foto’s worden op verschillende locaties opgeslagen:

 • Computer
 • NAS (server) in eigen beheer
 • Back-up NAS (server) in eigen beheer
 • Online presentatie pagina (waarin je de foto’s ontvangt)

Daarnaast kunnen gegevens in jouw belang, doorgestuurd worden aan leveranciers of andere betrokken derden zoals:

 • Accountant, om je een factuur te kunnen sturen
 • Leveranciers van albums of wanddecoratie, om je je bestelde producten te kunnen leveren

 

Andere bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens worden op verschillende locaties opgeslagen:

 • Computer
 • NAS (server) in eigen beheer
 • Back-up NAS (server) in eigen beheer
 • CRM systeem

 

HOE WORDEN DEZE GEGEVENS BESCHERMD?
Bijzondere persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door en in het belang van Stijlimpuls Fotografie. Ook zien wij erop toe dat deze gegevens beveiligd zijn met een wachtwoord en nooit zonder toestemming door derden kunnen worden ingezien.

Daarnaast wordt er met iedere leverancier een bewerkingsovereenkomst gesloten zodat er duidelijke afspraken bestaan en jouw gegevens ook door hen nooit voor andere doeleinden zullen worden gebruikt.

Cookies

BEZOEKGEGEVENS
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gegevens worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. Stijlimpuls Fotografie gebruikt deze analyses om de werking van de website te kunnen verbeteren en zet dit in voor promotie- en marketing doeleinden. We proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren en verstrekken deze gegevens niet aan derden.

GOOGLE ANALYTICS
Op de website maken we gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres van uw computer overgebracht en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om Stijlimpuls Fotografie rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stijlimpuls Fotografie heeft hier geen invloed op.

GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering sturen naar info@stijlimpulsfotografie.nl. Stijlimpuls Fotografie zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

WEBSITES VAN DERDEN
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.ang

10 vragen hoe kies je de beste trouwfotograaf
trouwfotograaf-brabant-denbosch
10 vragen hoe kies je de beste trouwfotograaf

Algemene voorwaarden

van de Nederlandse Fotografen Federatie 

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, DVD of USB stick.
Fotograaf: de gebruiker, in deze Stijlimpuls fotografie in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.


2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.


3. Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Stijlimpuls heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.


4. Vergoeding
4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Stijlimpuls gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Stijlimpuls naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Stijlimpuls onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Stijlimpuls in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
4.3 Indien aannemelijk is dat Stijlimpuls hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.


5. Factuur en betaling
5.1 De Wederpartij zal de factuur van Stijlimpuls op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Stijlimpuls heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
5.3 De Wederpartij verricht de aan Stijlimpuls verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussenpartijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan Stijlimpuls heeft verstrekt.
5.4 Indien Stijlimpuls het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is  toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Stijlimpuls nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Stijlimpuls dan ook.


6. Controle
6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft Stijlimpuls na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Stijlimpuls aan te wijzen RA/AA accountant.
6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Stijlimpuls voldoen.


7. Bewijsexemplaar
Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Stijlimpuls te doen toekomen.


8. Levering
8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar Stijlimpuls haar bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door Stijlimpuls onbeschadigd retour zijn ontvangen.
8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Stijlimpuls vastgesteld.
8.4 Indien Stijlimpuls en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Stijlimpuls het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.


9. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan Stijlimpuls te worden medegedeeld. Stijlimpuls heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.


10. Bezit/eigendom Beelddragers
10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Stijlimpuls zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Stijlimpuls.
10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Stijlimpuls.
10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan Stijlimpuls is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.
10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die Stijlimpuls hierdoor lijdt te vergoeden.
10.5 Beelddragers blijven eigendom van Stijlimpuls. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.


11. Zichtzendingen
11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen – na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.
11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die Stijlimpuls hierdoor lijdt te vergoeden.
11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan Stijlimpuls, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.


12. Herstelkosten
Indien de codering of andere aanduidingen achterop een Beelddrager in het beheer van de Wederpartij onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft Stijlimpuls recht op vergoeding van de herstelkosten door de Wederpartij. Hetzelfde geldt indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar wel uit zijn omraming is gehaald.


13. Opdracht
13.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Stijlimpuls zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
13.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Stijlimpuls. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door Stijlimpuls aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door Stijlimpuls overeenkomstig de offerte.
13.3 Stijlimpuls heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
13.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Stijlimpuls slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Stijlimpuls is geretourneerd.
13.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Stijlimpuls recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
13.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Stijlimpuls volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Stijlimpuls werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.


14. Internet
14.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 1200 bij 860 pixels.
14.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.
14.3 De Wederpartij zal Stijlimpuls vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Stijlimpuls verstrekken.


15. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust te allen tijde bij Stijlimpuls.


16. Licentie
16.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Stijlimpuls is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
16.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Stijlimpuls, hebben bedoeld.
16.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
16.4 Indien door Stijlimpuls toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.


17. Sub-licenties
Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te  verlenen aan derden.


18. Inbreuk op auteursrecht
18.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Stijlimpuls.
18.2 Bij inbreuk komt Stijlimpuls een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Stijlimpuls gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


19. Naamsvermelding
19.1 De naam van Stijlimpuls dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
19.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Stijlimpuls een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Stijlimpuls gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
19.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Stijlimpuls op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Stijlimpuls tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.


20. Persoonlijkheidsrechten
20.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Stijlimpuls conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
20.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt Stijlimpuls een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Stijlimpuls gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


21. Rechten van derden
21.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart Stijlimpuls van alle aanspraken te dier zake.
21.2 Stijlimpuls is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.


22. Aansprakelijkheid
Fotograaf Stijlimpuls is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Stijlimpuls of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.


23. Faillissement/surséance
Zowel Stijlimpuls als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Stijlimpuls het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.


24. Rechts- en forumkeuze
24.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
24.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
24.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Stijlimpuls en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


25. Huwelijksreportages
25.1 Bij een opdracht tot het maken van een huwelijksreportage geeft Stijlimpuls Fotografie de garantie om, buiten het geval van overmacht, op de aangegeven tijd aanwezig te zijn en de opdracht binnen de grenzen van haar beroepsplicht uit te voeren.
25.2 Het aantal foto’s per onderdeel en de onderwerpen worden gekozen door Stijlimpuls Fotografie.
25.3 Het auteursrecht op de foto’s berust bij Stijlimpuls Fotografie. De gemaakte foto’s mogen door Stijlimpuls Fotografie uitsluitend worden getoond als bewijs van vakwerk in haar portfolio, reclamewerk, op de website of in het kader van een vakwedstrijd. Een andere wijze van openbaar maken is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van het bruidspaar.
25.4 Een onverhoopt technisch falen wordt in beginsel gecompenseerd met gelijkwaardige fotografie.
25.5 Als Stijlimpuls Fotografie door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren probeert deze alles in het werk te stellen om een vervanger of oplossing te vinden.
25.6 Wanneer het bruidspaar de overeenkomst om één of andere reden opzegt of wanneer een omstandigheid die het bruidspaar aangaat hoe dan ook oorzaak is dat de opdracht niet kan worden uitgevoerd is het bruidspaar 25% van de het totale orderbedrag verschuldigd aan Stijlimpuls Fotografie.
25.7 Bij de verplaatsing van de opdracht naar een andere datum, zal Stijlimpuls Fotografie, indien mogelijk, de opdracht op de nieuwe datum alsnog uitvoeren. Is het voor Stijlimpuls Fotografie onmogelijk op de nieuwe vastgestelde datum de opdracht uit te voeren, dan is het bruidspaar 25% van het totale orderbedrag verschuldigd aan Stijlimpuls Fotografie.
25.8 De digitale beeldbestanden blijven altijd eigendom van Stijlimpuls Fotografie, er bestaat wel de mogelijkheid deze bestanden te kopen.
25.9 De selectie afdrukken die in het album wordt verwerkt wordt door Stijlimpuls Fotografie bepaald, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Eventuele wijzigingen in het album zoals de volgorde en aantallen van de foto’s kunnen niet veranderd worden. Mocht er onverhoopt een afdruk in het album zitten die volgens het bruidspaar niet gepast is, kan deze in principe vervangen worden, mits er een alternatief bestand beschikbaar is. Dit dient binnen 10 dagen na overhandiging van het album gemeld te worden. Het vervangen van 2 of minder afdrukken in het album is kosteloos, het vervangen van meer dan 2 afdrukken wordt in rekening gebracht. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.”

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 51878852.